Všeobecné obchodní podmínky

 

 

Všeobecné podmínky

I. Úvod

Cestovní agentura Radek Johanides (provozovatel internetových stránek www.solidnidovolena.cz, dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. Všechny CK informovaly CA, že jsou řádně pojištěny proti úpadku CK a ve většině případů fungují na českém trhu již více než 10 let. Zájezdy si u nás objednáváte za stejnou cenu a podmínek jako u pořádající CK!

 

 

II. Objednávka

Každý návštěvník serveru může odeslat libovolné množství NEZÁVAZNÝCH objednávek. CA nemá ve všech případech v momentu objednávání zájezdu zákazníkem informace o tom, zda je daný zájezd volný či nikoli. CA si vyhrazuje právo po odeslání objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze serveru. CA si vyhrazuje právo  odmítnout  objednávky, které jsou  rozporuplné,  případně  neúplné,  nebo neobsahují správné telefonní číslo, i bez odpovědi zákazníkovi. Upozorňujeme, že u nabídek Last Minute nemusí být uvedeny kompletní informace, ty Vám upřesní náš pracovník. Cena "Dítě" je platná pro dítě na 1.přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem  dítěte  dle pokynů  CK. Vyřízení objednávek po přijetí NEZÁVAZNÉ objednávky provede CA rezervaci zájezdu. To je možné v průběhu provozní doby pořadatele zájezdu (CK). Některé CK nemají o víkendech otevřeno, tedy objednávka bude vyřízena nejbližší pracovní den. V případě, že to není možné - CA neprodleně kontaktuje zákazníka a dohodne další postup.

Upozorňujeme, že hovory s pracovníky CA mohou být v rámci zkvalitňování našich služeb monitorovány.

Při úspěšné rezervaci je zákazníkovi dle předchozí dohody zaslána cestovní smlouva s potřebnými pokyny na úhradu zájezdu emailem, poštou a to na náklady CA. CA informuje zákazníka do jaké doby je třeba (v případě jeho zájmu) zaslat podepsanou smlouvu zpět do CA.

Storno podmínky – viz bod VI. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu). Cestovní smlouva se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy.

 

 

III. Platba

Za běžné zájezdy objednávané více, než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu zaplatí zákazník zpravidla 50 procent z jeho plné ceny, následně pak jeden kalendářní měsíc před jeho uskutečněním doplatí zbylou částku do plné ceny zájezdu. Zájezdy typu "last moment" a zájezdy objednávané méně, než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu, hradí zákazník jednorázově v plné výši uvedené ceny na účet CA, případně po dohodě přímo na účet dané CK v pobočce příslušné banky, nebo bankovním převodem. Při uskutečnění platby přímo na účet CK, nebo platby na učet CA zasílané z jiné banky, než je bankou CA. Je vyžadováno zaslání potvrzení o uskutečněné platbě, které vždy banka vystaví po přijetí příkazu. Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení zájezdu může ve výjimečných případech nastat situace, že cestovní kancelář pořádající příslušný zájezd rezervaci nepotvrdí. V takovém případě cestovní smlouva nenabyla účinnosti a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených plateb. Nemá však nárok na náhradu škody.

Letecké společnosti si vzhledem k soustavnému zvyšování ceny leteckého benzinu na světových trzích vyhrazují právo na změnu výše palivového příplatku. Některé CK hradí tato navýšení ze svých prostředků, jiné vyžadují od klientů doplatit cenový rozdíl dodatečně před odletem. Podmínky stanovené cestovními kancelářemi je CA povinna akceptovat. Objednávka se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy. Cestovní smlouva nabývá účinnosti dnem písemného potvrzení ze strany pořadatele zájezdu a doručením objednavateli.

Poplatky za platbu v ČR jsou hrazeny takto:

  • poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA
  • poplatky za případné doplatky nese ta strana, která doplatek zapříčinila (zákazník nebo CA)
  • poplatky za vrácení přeplatku zákazníkovi nese CA bez ohledu na příčinu

 

Tyto podmínky neplatí, pokud zákazník platí přímo CK. V tom případě platí podmínky CK. Platby ze zahraničí a do zahraničí provádíme pouze výjimečně a poplatky hradí vždy zákazník.

 

 

IV. Cestovní doklady

Každý cestující je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně OP pro cesty po Shengenském prostoru. Občané ostatních států jsou povinni ověřit si důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality si musí zajistit sami ještě před vycestováním. Za ne/udělení víza cestujícím nenese CA či pořadatel zájezdu žádnou odpovědnost. Pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu po návratu z destinace. U většiny destinací se jedná o minimální platnost 6 měsíců. Bližší informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (www.mzv.cz). Tamtéž jsou cestující povinni si před objednáním zájezdu zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky pro vstup do země, včetně aktuální situace v destinaci. Potřebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Doklady jsou doručeny cca týden před odjezdem a např. letenky mohou být předány až přímo na letišti.

 

 

V. Zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u tamního partnera CK (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ní ihned storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se vždy vrací záloha v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

 

 

VI. Storno podmínky

Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd následovně:

Až do okamžiku složení zálohy nebo podpisu smlouvy bez storno poplatků. Po uzavření cestovní smlouvy a úhradě zálohy, či celé částky - podle storno podmínek dané CK.

Odstoupení od cestovní smlouvy (storno) musí být výhradně písemnou formou s podpisem objednavatele zasláno na e-mailovou adresu pořadatele zájezdu (CK). Kontakty jsou uvedeny v cestovní smlouvě.

 

 

VII. Reklamace

Reklamaci k zájezdu musí objednavatel zaslat písemně, popřípadě navíc ještě připojit reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený delegátem CK, fotografie, atd. Vše je nutno zaslat na e-mail reklamace@solidnidovolena.cz nebo doporučeně na adresu sídla cestovní agentury: Radek Johanides – CA Solidní dovolená, Sídliště SHD 568/13, 418 01, Bílina. CA Solidní dovolená je cestovní agenturou, tudíž dle zákona nezodpovídá za cestovní kanceláří poskytnuté služby a také nevyřizuje jejich jménem reklamace.

 

Po obdržení je reklamace zaslána pořadateli zájezdu, který je povinen se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty. Reklamační řád CA Solidní dovolená (dále jen jako "CA") jakožto autorizovaný prodejce zájezdů řady renomovaným cestovních kanceláří vydává tímto reklamační řád pro uplatňování práv zákazníků z odpovědnosti za vady služeb cestovního ruchu (reklamace):

 

Článek 1 - odpovědnost CK

Za porušení závazků vyplývajících z cestovní smlouvy odpovídá cestovní kancelář, se kterou má zákazník uzavřenou cestovní smlouvu. Cestovní kancelář odpovídá bez ohledu na to, zda závazky měly být splněny cestovní kanceláří nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu. Cestovní kancelář nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb u akcí nesjednaných v cestovní smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě u delegáta, hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace nemůže být považován výlet zdarma či dárek zdarma.

 

Článek 2 - právní úprava

Odpovědnost cestovní kanceláře se řídí ustanoveními cestovní smlouvy, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

 

Článek 3 - lhůta pro podání reklamace

Reklamaci je třeba uplatnit u pořádající cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Tato lhůta je zachována také tehdy, pokud zákazník učiní reklamaci u CA. CA po obdržení reklamace tuto nejpozději do 3 dnů ode dne jejího přijetí odešle či předá do pořádající cestovní kanceláře k vyřízení. O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník vyrozuměn ze strany pořádající cestovní kanceláře v souladu s jejich reklamačním řádem.

 

Článek 4 - způsoby reklamace

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci služeb lze uplatnit v místě poskytování služeb u delegáta pořádající cestovní kanceláře, a to písemně či ústně. O ústním podání reklamace bude sepsán reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno jméno zákazníka, specifikace zájezdu, název ubytování a popis reklamace. Reklamační protokol bude podepsán zákazníkem a delegátem pořádající cestovní kanceláře.

V případě, že reklamace nebude vyřízena na místě samém, je třeba ji uplatnit ještě i písemně doporučenou zásilkou na adresu pořádající cestovní kanceláře. Reklamaci je také možné poslat doporučeně na adresu

Radek Johanides – CA Solidní dovolená
Sídliště SHD 568/13, 418 01 Bílina.

 

Článek 5 - obsah reklamace

Reklamace musí obsahovat údaje potřebné pro identifikaci služeb, které byly poskytnuty vadně nebo nebyly poskytnuty vůbec.

Identifikace spočívá v tom, že zákazník uvede:

a) číslo cestovní smlouvy,
b) datum jejího uzavření,
c) s jakou cestovní kanceláří byla cestovní smlouva uzavřena,
d) popis vadně poskytnuté služby nebo údaj o tom, které služby nebyly poskytnuty vůbec,
e) čeho se zákazník domáhá (bezplatné odstranění vady, náhradní poskytnutí služby, pokud je to podle charakteru služby možné, přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby),
f) bankovní spojení zákazníka, pokud žádá přiměřenou slevu z vadně poskytnuté služby,
g) reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený vlastníkem objektu, fotografiemi, atd., a podepsaný delegátem cestovní kanceláře, pokud je reklamace uplatňována přímo na místě poskytovaných služeb.

 

Článek 6 - povinnosti zákazníka

Zákazník je povinen poskytovat při vyřizování reklamace součinnost, zejména doplňovat požadované skutečnosti, podávat informace a vysvětlení, předkládat doklady prokazující skutkový stav aj.

 

Článek 7 - lhůty pro vyřízení reklamace

V případě, že je reklamace uplatněna přímo u delegáta pořádající cestovní kanceláře, pak je tento delegát oprávněn o reklamaci rozhodnout, pokud požadavku zákazníka vyhoví.

V dalších případech bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zákazník s pořádající cestovní kanceláří nedohodnou na lhůtě delší.

 

Článek 8 - reklamační řády

Podrobnosti reklamačního řízení jsou stanoveny v reklamačních řádech každé cestovní kanceláře, které mají přednost před tímto reklamačním řádem.

 

Článek 9 - účinnost reklamačního řádu

Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1.8.2009.

 

 

VIII. Odmítnutí zákazníka

CA si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka zejména v následujících případech:

zákazník zasílá stále neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky nebo zasílá objednávky s vědomím, že si zájezd ve skutečnosti neobjedná. Zákazník více než ve dvou případech po sobě bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace zákazník ve více než dvou případech nezašle podepsanou cestovní smlouvu.

 

 

IX. Osobní údaje

IX.I.   Zákazník dává cestovní agentuře Radek Johanides - Solidní dovolená ve smyslu ustanovení § 5 ZOOÚ, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů uvedených na objednávce anebo ve Smlouvě. Poskytnuté osobní údaje nebudou cestovní agenturou Radek Johanides - Solidní dovolená zpracovány pro jiné účely než pro účely nabízení služeb cestovní agentury a nabízení a prodej zájezdů a jiných služeb a to po neomezenou dobu a v rozsahu poskytnutých údajů.

 

IX.II.  Je-li mezi poskytnutými údaji elektronický kontakt na Zákazníka, Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany cestovní agentury Radek Johanides - Solidní dovolená, a to k účelům dle článku IX.I. těchto Podmínek. Zákazník může tento souhlas odmítnout uvedením jednoduché poznámky „Nezasílat obchodní sdělení“ do části „Požadavek/přání klienta“ uvedené ve Smlouvě. Nebo pomocí svého profilu na www stránkách agentury.

 

IX.III.  Osobní údaje Zákazníka mohou být zpřístupněny pouze příslušným CK, a to za účelem plnění Smlouvy a pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu dle předcházející věty.

 

IX.IV.  Pokud Zákazník požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZOOÚ, je cestovní agentura Radek Johanides - Solidní dovolená povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že cestovní agentura Radek Johanides - Solidní dovolená provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat cestovní agenturu Radek Johanides - Solidní dovolená o vysvětlení či požadovat, aby cestovní agentura Radek Johanides - Solidní dovolená odstranila takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li cestovní agentura Radek Johanides - Solidní dovolená žádosti podle předchozí věty, má Zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (toto právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem může využít i přímo). Ochrana osobních údajů a jejich zpracování bude realizováno v souladu se ZOOÚ. Další případná zvláštní práva Zákazníka zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 ZOOÚ.

 

 

X. Recenze

Každý klient je po návratu z cesty zprostředkované cestovní agenturou Radek Johanides požádán o vyplnění dotazníku shrnujícího a hodnotícího průběh dovolené, jednotlivé služby CA, pořadatele zájezdu, ubytovacího zařízení atd. Odesláním recenze klient dává výslovný souhlas k uveřejnění této recenze na www stránkách provozovaných cestovní agenturou, případně dceřinými společnostmi v zahraničí s uvedením jména objednavatele této cesty.

 

 

XI. Černá listina leteckých společností

Nařízení ES č.2111/2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy, ukládá cestovním agenturám povinnost informovat cestující o totožnosti provozujícího leteckého dopravce. Uvedený seznam dopravců ("Black List").

 

 

XII. Vlastní nabídka CA Solidní dovolená

CA nabízí také možnost rezervace ubytovacích služeb na území EU. Tato služba je nabízena s doplňkovými produkty (cestovní pojištění, transfery, služby na místě pobytu) za příplatek. Nejedná se však o komplexní nabídku. Doprava do cílové destinace je individuální. Jelikož se nejedná o komplexní službu zájezdu se zajištěním dopravy, ale o poskytování služby nabídky ubytování s možností zajištění dopravy u třetí strany (viz. obchodní partneři na webu CA) nemusí být CA ze zákona pojištěná proti insolvenci.

K těmto produktům je automaticky nabízeno cestovní pojištění partnerské pojišťovny Allianz s variantou STORNA či sportovní aktivity.

 

 

XIII. Splátkový prodej - UKONČEN

CA svým klientům umožnuje pořízení zájezdu na splátky. Splátkový prodej je umožnován na základě uzavřené smlouvy mezi Radkem Johanidesem (provozovatel internetových stránek CA Solidní dovolená) a společností Essox, s.r.o.. Klient, který žádá o pořízení zájezdu na splátky, souhlasí s podmínkami o poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy o splátkovém prodeji, které jsou ke stažení na internetových stránkách CA a jsou také nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí úvěru.

 

 

Vytvářím objednávku...